Rudolf Hampel
1867 – 1935

Wirkungsort

Frýdlant


Werk

Frýdlant rozhledna
Frýdlant vila Rollfsova