nemocnice
Kochova 1185  |  Chomutov

Architekt:
Projekt:
Bau: 1908
Wettbewerb:
realisiert: Ja