hotel Jägerhaus - přestavba
Sovova stezka 470  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1916
Wettbewerb:
realisiert: Nein