hotel Kaiser Wilhelm (dn. Pavlov)
I. P. Pavlova 71  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1871
Wettbewerb:
realisiert: Ja