pomník starosty Knolla
Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau:
Wettbewerb:
realisiert: Ja