vila
nad Parkstr.  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1895 – 1897
Wettbewerb:
realisiert: Ja