spořitelna
Rybáře (Karlovy Vary)

Architekt:
Projekt:
Bau: 1932
Wettbewerb:
realisiert: Ja