vila Chotkova
Velké Březno

Architekt:
Projekt:
Bau: 1842 – 1844
Wettbewerb:
realisiert: Ja