škola
Husovo nám. 1  |  Chomutov

Architekt:
Projekt: 1852
Bau: 1852 – 1854
Wettbewerb:
realisiert: Ja