kolonáda Nového pramene
Karlovy Vary

Architekt:
Projekt: 1851
Bau:
Wettbewerb: Ja
realisiert: Ja