továrna tkalcovny Feigl & Widrich
Liberec - Dolní Hanychov  |  Liberec

Architekt:
Projekt:
Bau:
Wettbewerb:
realisiert: Ja