nemocnice
Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1896 – 1898
Wettbewerb:
realisiert: Ja