vila Maier (dnes Ahlan)
Sadová 53  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1897
Wettbewerb:
realisiert: Ja