synagoga (druhá)
Sládkova, Komenského  |  Cheb

Architekt:
Projekt:
Bau: 1870
Wettbewerb:
realisiert: Ja