Grandhotel Pupp - přestavba
Goethova stezka 47  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1911 – 1912
Wettbewerb:
realisiert: Ja