Schillerův pomník
u vchodu PosthofPromenade  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1908 – 1909
Wettbewerb:
realisiert: Ja