synagoga
Sadová tř.  |  Karlovy Vary

Architekt:
Projekt:
Bau: 1875 – 1877
Wettbewerb:
realisiert: Ja